GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN TRÊN BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2022 (30.01.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất Quý IV năm 2022.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Thông báo thay đổi Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (27.12.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Thông báo thay đổi Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Quyết định của Chủ tịch HĐQT về bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (26.12.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định của Chủ tịch HĐQT về bổ nhiệm bà Nguyễn Tâm Băng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 26/12/2022.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Quyết định của Chủ tịch HĐQT về miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty (26.12.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định của Chủ tịch HĐQT về miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Khương Thị Hường kể từ ngày 26/12/2022.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của HĐQT về hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (05.12.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN TRÊN BCTC QUÝ III 2022 (29.10.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC Quý III 2022.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 (29.08.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (29.08.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất năm Quý II năm 2022 (29.07.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng và hợp nhất năm Quý II năm 2022.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (22.07.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo về kết quả giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc.

Nội dung chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn Everland về Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại tỉnh Đồng Tháp (20.07.2022)

Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn Everland về Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan (01.07.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Công bố thông tin về việc công ty kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (22.06.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông: Ngày 21/6/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.

Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thay đổi lần thứ 24 (18.06.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24.

Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn Everland về Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays (15.06.2022)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays.

Nội dung chi tiết xem Tại Đây.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Quan hệ cổ đông