Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Thông qua việc Everland góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty CP Everland Vân Đồn và chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần tại Công ty CP Everland An Giang (05.06.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn điều lệ tăng thêm vào Công ty cổ phần Everland Vân Đồn và chuyển nhượng một phần vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần Everland An Giang.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024 VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (21.05.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Ngày 21/05/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành ký Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2024.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (14.05.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng gửi đến Quý cổ đông: Báo cáo về giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Quyết định số 17/2024/QĐ-HĐQT ngày 11/05/2024 của Hội đồng quản trị về ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (13.05.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Quyết định số 17/2024/QĐ-HĐQT ngày 11/05/2024 của Hội đồng quản trị về ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

 

Văn bản giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2024 trên BCTC hợp nhất và việc khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát (27.04.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2024 trên BCTC hợp nhất và việc khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG (17.04.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MIỄN NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN TÂM BĂNG (13.04.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tâm Băng.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Văn bản giải trình nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đựa vào diện kiểm soát (09.04.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (08.04.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo về giao dịch mua cổ phiếu của ông Lê Đình Tuấn - Phó Tổng giám đốc.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Văn bản kiến nghị đưa cổ phiếu EVG ra khỏi diện cảnh báo (01.04.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản của Công ty gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về kiến nghị đưa cổ phiếu EVG ra khỏi diện cảnh báo.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Văn bản giải trình về về lợi nhuận năm 2023 và ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2023 (28.03.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về về lợi nhuận năm 2023 và ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2023.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CHẤP THUẬN CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (27.03.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Everland với người có liên quan của Công ty.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (06.03.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND GÓP VỐN VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN KINGSUN VIỆT NAM (21.02.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Kingsun Việt Nam.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Văn bản báo cáo giải trình về việc khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo (30.01.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản báo cáo giải trình về việc khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Quan hệ cổ đông