Giải trình về ý kiến của tổ chức kiểm toán tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 (25.08.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về ý kiến của tổ chức kiểm toán tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND TẠI TỈNH VĨNH PHÚC (18.08.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại Tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TRÊN BCTC RIÊNG VÀ BCTC HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY (15.08.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (14.08.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh (31.07.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH, BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CỔ PHIÊU BỊ CẢNH BÁO (31.07.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II/2023 TRÊN BCTC RIÊNG VÀ BCTC HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY (31.07.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về biến động lợi nhuận Quý II/2023 trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 (31.07.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CÔNG TY KIỂM TOÁN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (01.07.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Ngày 30/6/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland. 
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (19.06.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Giấy xác nhận về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 219564/23 ngày 09/6/2023.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (19.06.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (thay đổi lần thứ 25 ngày 09/6/2025).
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.   

Văn bản giải trình về biến động lợi nhuận Quý I/2023 trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty (28.04.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về biến động lợi nhuận Quý I/2023 trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Văn bản giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo (27.04.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Văn bản giải trình về ý kiến của Đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (14.04.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về ý kiến của Đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ (11.04.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Quan hệ cổ đông