Văn bản báo cáo giải trình về việc khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo (30.01.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản báo cáo giải trình về việc khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (29.01.2024)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI EVERLAND VĨNH PHÚC (26.12.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Everland Vĩnh Phúc.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (20.12.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Ngày 20/12/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland thanh lý Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (15.12.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Ngày 15/12/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Everland đã thanh lý Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ III/2023 VÀ TÌNH HÌNH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CỔ PHIẾU BỊ CẢNH BÁO (30.10.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về biến động lợi nhuận Quý III/2023 và báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND GÓP VỐN VÀO CÔNG TY TNHH META TOUR (20.10.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland góp vốn vào Công ty TNHH Meta Tour và cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Meta Tour.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./

Giải trình về ý kiến của tổ chức kiểm toán tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 (25.08.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về ý kiến của tổ chức kiểm toán tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVERLAND TẠI TỈNH VĨNH PHÚC (18.08.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về Thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland tại Tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TRÊN BCTC RIÊNG VÀ BCTC HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY (15.08.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (14.08.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh (31.07.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Nghị quyết của HĐQT về Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland ký thỏa thuận và ký hợp đồng về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH, BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CỔ PHIÊU BỊ CẢNH BÁO (31.07.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II/2023 TRÊN BCTC RIÊNG VÀ BCTC HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY (31.07.2023)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Văn bản giải trình về biến động lợi nhuận Quý II/2023 trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 (31.07.2023)

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin công bố thông tin tới Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.
Nội dung chi tiết vui lòng xem Tại Đây.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Quan hệ cổ đông