Bảo mật thông tin

Các thông tin cá nhân như: địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng Website http://everland.vn (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên Website) có thể được sử dụng cho mục đích theo dõi lượng truy cập để hoàn thiện Website và nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Everland (EVG) ngày một tốt hơn. Ngoài chính sách thu thập thông tin của người sử dụng đã được công bố công khai cho mục đích trên, EVG cam kết không thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng Website http://everland.vn, cổ đông, khách hàng, đối tác dưới mọi hình thức để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

EVG cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, EVG sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, đối với các thông tin không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên Website http://everland.vn đều không được xem là thông tin mật, EVG được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào.

EVG sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng Website theo chính sách bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật về thông tin, dữ liệu điện tử có liên quan.