Nội dung ngày phát hành tải về
Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (ban hành kèm theo Quyết định số 17/2024/QĐ-HĐQT ngày 11/05/2024 của Hội đồng quản trị) 13/05/2024
Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị) 20/06/2023
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (ban hành kèm theo Quyết định số 27/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị) 20/06/2023
Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland 14/05/2022
Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-CTHĐQT-EVG ngày 28/04/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị) 28/04/2022
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-CTHĐQT-EVG ngày 28/04/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị) 01/03/2022
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021) 11/05/2021
Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020) 22/07/2020
Điều lệ Công ty (được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019) 23/01/2019
Quy chế Công ty (được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019) 23/01/2019
Everland: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Everland ban hành ngày 14/08/2018 15/08/2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Everland 21/01/2017

Quan hệ cổ đông