Báo cáo tài chính Năm 2016

STT Nội dung bctc riêng bctc hợp nhất
1 Báo cáo tài chính năm 2016
Preview BCTC Riêng
Preview BCTC Hợp nhất

Quan hệ cổ đông