Nội dung ngày phát hành tải về
2024 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 24.04.2024
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 24.04.2024
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 19.04.2024
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Bổ sung) 19.04.2024
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 02.04.2024
Nghị quyết của HĐQT Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ 02.04.2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 02.04.2024
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 02.04.2024
2023 Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 01.06.2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 01.06.2023
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Bổ sung) 25.05.2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 09.05.2023
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 09.05.2023
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 09.05.2023
Nghị quyết của HĐQT Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ 09.05.2023
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 09.05.2023
2022 Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022 26.04.2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 26.04.2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (bản 1) 26.04.2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (bản 2) 26.04.2022
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 26.04.2022
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 04.04.2022
Nghị quyết của HĐQT về Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ, thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2022 04.04.2022
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 04.04.2022
2021 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 26.04.2021
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 26.04.2021
Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021 26.04.2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 05.04.2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 05.04.2021
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 05.04.2021
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 08.03.2021
Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 06.03.2021
2020 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 29.12.2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) năm 2020 29.12.2020
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 17.12.2020
Quy định hướng dẫn biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 17.12.2020
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 17.12.2020
Tờ trình của HĐQT năm 2020 16.12.2020
Nghị quyết của HĐQT về thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 16.12.2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 20.11.2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản năm 2020 20.11.2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 28.05.2020
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 28.05.2020
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 28.05.2020
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 28.05.2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 15.05.2020
Nghị quyết của HĐQT về Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ 2020 15.05.2020
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2020 15.05.2020
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 28.04.2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 13.04.2020
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 13.04.2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 13.03.2020
Quyết định của HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 13.03.2020
2019 Biên bản ĐHĐCĐ năm 2019 26.04.2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 26.04.2019
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 26.04.2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 26.04.2019
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2019 16.04.2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 15.04.2019
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 15.03.2019
Thông báo ngày ĐKCC năm 2019 15.03.2019
2018 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 26.04.2018
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 26.04.2018
Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018 26.04.2018
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018 09.04.2018
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2018 09.04.2018
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 09.04.2018
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 13.03.2018
Nghị quyết của HĐQT năm 2018 13.03.2018
2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 21.03.2017
Biên bản ĐHĐCĐ năm 2017 21.03.2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 21.03.2017
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2017 07.03.2017
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 07.03.2017
Thông báo: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 04.03.2017
Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 03.03.2017

Quan hệ cổ đông