Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết xin vui lòng xem tại:
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.