Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/3/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Trong tháng 4 năm 2021, thời gian cụ thể được Công ty thông báo sau.
Tài liệu đính kèm:
- Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông.
- Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Trân trọng cảm ơn./.