Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland xin gửi tới Quý cổ đông Điều lệ Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Chi tiết xin vui lòng xem TẠI ĐÂY.
Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.