Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Đầu tư Everland xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017