Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Everland xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị.