Thông báo: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017